חזרה לעמוד מאמרים >

קופות הגמל והפנסיה בישראל

מאת: עידן סימן טוב, אינטראקטיב ישראל

קופות הגמל ומוצרי הפנסיה בישראל הינם מוצרים פיננסיים חשובים שיכולים להניב לנו רווח של מאות אלפי שקלים ויותר, להעניק לנו יציבות כלכלית ואף הבטחת הכנסה בגיל פנסיה, אך רבים לא מכירים אותם. קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון לטווח בינוני או ארוך; עם המכשירים ניתן למנות קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, קופת גמל 190, קופת גמל לתגמולים, פוליסת חיסכון וחיסכון לכל ילד. בנוסף להן, ישנם גם קרן פנסיה וביטוח מנהלים שהינם מוצרים פנסיוניים. עם זאת, בציבור הרחב המונח "קופת גמל" משמש לרוב רק לתיאור קופת גמל לתגמולים.

המפקיד בקופת הגמל מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו. מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה הקלות במס הכנסה על הפקדה בקופה: ניכוי ממס וזיכוי ממס לעובד על הפקדתו בקופה, ופטור ממס להפקדת המעביד, בגבולות התקרה הקבועה בחוק, לצד פטור ממס רווחי הון בתנאים מסויימים.

קופת גמל היא מאגר נכסים, הנמצא בבעלותו של נאמן (החברה המנהלת) לטובת נהנים (העמיתים). לפיכך, לעמיתים יש זכות קניינית שביושר בנכסי הקופה. אם החברה המנהלת מגיעה למצב של חדלות פירעון, זכויות העמיתים כלפי נכסי הנאמנות קודמות לאלו של נושים אחרים של החברה המנהלת. לכל קופת גמל יש תקנון שהוא החוזה המחייב בין הקופה לבין העמיתים, בניגוד למשל לתוכניות ביטוח (כגון ביטוח מנהלים) בהן נכרת חוזה נפרד בין כל מבוטח לבין המבטח. זאת על מנת להבטיח שלא נעשית אפליה או תיעדוף של עמית אחד על פני עמית אחר.

כספים שהושקעו החל מ-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועדים הללו, אך עם תשלום מס הכנסה של 35% על היתרה שצבר העמית. במשיכה הונית של כספים בגיל פרישה, הרווחים שנצברו פטורים ממס רווחי הון. רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על ידי החברה המנהלת. מן העמיתים גובה החברה המנהלת דמי ניהול המחושבים על היתרה הכוללת שנצברה לזכות העמית.

קופות הגמל מאפשרות השקעת כספי הקופה במגוון רחב של מסלולים לבחירת החוסך, ומאפשרות השקעה של עד 100% מהכספים בשוקי ההון השונים. מסלול נוסף שמציעות קופות הגמל הוא מסלול ה-IRA, המאפשר לחוסך לנהל את כספי הקופה באופן עצמאי, לקנות ולמכור ניירות ערך, וליהנות מהטבות מס משמעותיות ועמלות יחסית נמוכות.

מתחילת 2008 ניתן להפקיד כספים בקופות גמל לקצבה לפי שני מסלולים:

• קופת גמל לא משלמת לקצבה: קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.

• קופת גמל משלמת לקצבה: קופה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבה, בהתאם לתקנון שלה. סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית, במסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.

תקרת הפקדות לקופת הגמל לקצבה והטבות המס הרבות שהן מציעות. מקור לנתונים: רשות המיסים ואדם כהן.

הפקדות:

שכיר: על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה להפקיד 6% מהשכר על חשבון העובד, ו-13% על חשבון המעסיק כאשר 6.5% כתגמולים ועוד 6% כרכיב פיצויים. עם זאת, העובד והמעסיק יכולים להגדיל את ההפרשות - העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש, ובהתאם המעסיק יכול להפקיד 7.5% כתגמולים, ועוד 8.33% כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

עצמאי: ההפקדה מתחלקת ל-4.45% מההכנסה עד 5,935₪ (עם קבלת זיכוי מס בגובה 35% ובכל מקרה עד 12,408₪, לפי 2023) ו-11% מההכנסה מעל 5,935₪ ועד 11,870₪ (עם קבלת ניכוי בגובה המס השולי ובכל מקרה עד 24,816₪). תקרת ההפקדה השנתית לניצול מירבי של הטבות המס עומדת על עד 16.5% מההכנסה החייבת לפי תקרה שנתית של 225,600₪. במילים אחרות עד 37,224₪ בשנה.

מסלולי הגמל העיקריים בקרנות פנסיה, קרנות השתלמות ויתר קופות הגמל הם:

• עמיתים עד גיל 50

• עמיתים בני 50-60

• עמיתים מעל גיל 60 ועד פרישה

• מסלול מניות

• מסלול כללי

• מסלול אג"ח ללא מניות

• מסלול שקלי

• מחקה מדד S&P 500

דמי ניהול - ישנם 2 סוגי מסלול דמי ניהול מקסימליים עבור קופות גמל:

1. חיסכון פנסיוני: בקופות גמל שמופרשים אליהן כספי הביטוח הפנסיוני או כספי חיסכון פנסיוני (למי שמפריש רק עבור מרכיב חיסכון), כמו קרן פנסיה כללית או ביטוח מנהלים, ניתן לגבות מכל חוסך דמי ניהול שנתיים בשיעור של עד 1.05% מהיתרה הצבורה בחשבונו, ובנוסף עד 4% מתוך התשלומים המועברים אליה באותה שנה. בקרן פנסיה מקיפה דמי הניהול המקסימליים הם 0.5%, ובנוסף עד 6% מההפקדות.

2. חיסכון לא פנסיוני: אם מדובר בקופת גמל שהיא קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, דמי הניהול המקסימליים יהיו בשיעור 1.05% לשנה, ובנוסף עד 4% מההפקדות. דמי הניהול המקסימליים לקרן השתלמות הינם 2%.

דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת כדי למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה, שהיו עשויות להגדיל את תמלוגיהם.

יתרונות:

1. דחיית מס: עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

2. משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):

• משיכת קצבה חודשית: מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).

• משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת): במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי, במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם:

1. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית (4,850₪ נכון לשנת 2023).

2. הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.

3. העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים.

את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60 (ניתן לפתוח קופת גמל גם לאחר גיל 60).

3. אי הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל: כספים המופקדים בקופת גמל עשויים להיות חסינים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן יהיה לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה. עם זאת, במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקופה.

על הפקדה של 1,000₪ בחודש נקבל בעוד 39 שנים 5.07 מיליון ש"ח, כאשר הרווח הינו כמעט פי 10 ממה שהפקדנו, בהנחה לפי תשואה של 10% בשנה בממוצע. מקור: קלקולטור נט.

חוסך בקופת גמל רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת. אנשים אלה נקראים מוטבים.

שינוי המוטבים ייעשה באמצעות מילוי טופס אצל החברה המנהלת את קופת הגמל.

ניתן לשנות את שמות המוטבים גם באמצעות צוואה (למרות שכספי קרן ההשתלמות שמשולמים עקב מות החוסך אינם חלק מהעיזבון), בתנאי שההודעה על כך הגיעה לחברה המנהלת את קופת הגמל לפני שהחוסך נפטר. עם זאת, בחלק מפסקי הדין בסוגיה זו נקבע כי גם אם ההודעה מגיעה לאחר מותו של החוסך, עדיין יינתן תוקף לצוואה והיורשים לפי הצוואה יהיו זכאים גם לקבלת הכספים מקופת הגמל (במקום המוטבים שרשומים במסמכי הקרן). מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בקרן ההשתלמות, להודיע באופן ישיר לחברה המנהלת את הקרן על שינוי שמות המוטבים.

שיטת המיסוי בכספי הנפטר בקופת הגמל מתחלקת ל-2, כספי תגמולים וכספי פיצויים:

• כספי התגמולים והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס רווח הון למשך 3 חודשים ממועד הפטירה, כאשר לאחריהם הרווחים החדשים בקופה יהיו חייבים במס של 25%. עם זאת, אם מדובר בכספים שעומדים בכללי תיקון 190, והמנוח עבר את גיל 75 במועד הפטירה, הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון של 15% על הרווח, ולא 25%.

• כספי הפיצויים עליהם יחול המס כפי שחל על המנוח, ובכל מקרה לא יותר מ-40%.

לצד קופות הגמל בישראל, ישנן קופות גמל אחרות שאינן נחשבות ישירות חלק מהעולם הזה, אך כן בצורה עקיפה. קופות הגמל האלה הינן:

קופת גמל להשקעה: החל משנת 2016 ניתן להפקיד עד 76,449₪ בשנה קלנדרית לקופת גמל להשקעה (לפי מדד 2023), וניתן למשוך ממנה את הכספים בכל עת ללא קנסות. משיכת הכספים לאחר גיל 60 בצורת קצבה במקום משיכה של מלוא הסכום בבת אחת מזכה את החוסך בפטור ממס.

חיסכון לכל ילד: החל משנת 2017 מופקדים עבור כל ילד עד גיל 18 מדי חודש 55₪ לתוכנית חיסכון או קופת גמל לפי בחירת ההורים (לפי מדד 2023). ניתן לקבל מהמדינה סכום כפול אם ההורים מכפילים את סכום ההפקדה. כמו כן, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 550₪ בגיל 21.

יתרון המוצר הפיננסי חיסכון לכל ילד שיצא לציבור ב-2017. מקור לתמונה: גלובס

קרן פנסיה

אחרי שדובר באופן כללי על קופות הגמל והפנסיה בישראל, נצלול לעומק למוצרים הפיננסיים העיקריים והחשובים, והראשון - קרן פנסיה.

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה תשלום חודשי לכל ימי חיי המבוטח עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה, וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד (תוכנית זו קרויה פנסיה מקיפה). החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו (או של העובד לבדו כאשר מדובר בעצמאי). כל מעסיק מחוייב להפריש דמי פנסיה לעובד ברגע שצבר וותק של חצי שנה, אלא אם הייתה לו קרן פנסיה פעילה, ואז ההפרשה בעת קבלתו לעבודה.

החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפריש לכל עובד מעל גיל 21 לגברים ומעל גיל 20 לנשים כספים, לרוב אחוז מסוים מתוך המשכורת המשולמת, לביטוח פנסיוני. המחזיקים בקופת חיסכון פנסיונית נקראים עמיתים. שיעור ההפרשה הינו 18.5% כאשר 6% מהעובד ו-12.5% מהמעסיק (6.5% תגמולים ו-6% פיצויים), אך עובדים יכולים להפריש עד 7% אם הם מעוניינים. קרן פנסיה היא בפועל מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת לטובת עמיתים. תקרת ההפקדה לקרן פנסיה עומדת על 41% מהשכר הממוצע במשק. לפי מדד 2023 זהו 4,866₪ בחודש.

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד. כמעט עבור כל ביטוח פנסיוני נגבים דמי ניהול, לרוב באחוז קבוע מהכספים שמועברים לפנסיה. דמי הניהול המקסימליים הינם:

קרן פנסיה מקיפה: עד 0.5% מהסכום הכולל ועד 6% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.18% מהסכום הכולל ו-1.5% מההפקדות. זאת למעשה קרן הפנסיה הנפוצה בישראל.

קרן פנסיה כללית: עד 1.05% מהסכום הכולל ועד 4% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.4% מהסכום הכולל ו-1.2% מההפקדות.

חלה חובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני בקופת גמל פנסיונית לפי בחירתו. אם העובד לא הודיע למעסיקו על קופת הגמל שבה בחר, רשאי המעסיק לקבוע את הקופה, כשלבחירתו עומדות קרנות ברירת מחדל, שנבחרו למטרה זו על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בזכות דמי הניהול הנמוכים שהן גובות. עמיתים יכולים לבחור את מסלול קרן הפנסיה שהם מעוניינים לבחור, בהתאם לצרכיהם לפי גיל (טווח הזמן), סיכון, תשואה פוטנציאלית ועוד. ניתן גם להקצות אחוזים לכל מסלול, בהתאם להעדפות העמית. 

יתרונות קרן פנסיה:

הפקדות מעסיק: לא רק העובד מפקיד כספים לפנסיה, אלא גם המעסיק עצמו בשיעור של 12.5% מהשכר. במילים אחרות, על כל 6,000 שקלים שהעובד מפקיד לפנסיה בשנה קלנדרית, המעסיק מפקיד 12,500 שקלים לפנסיית העובד בשנה קלנדרית. 

הפקדות עצמאי: מתחלק ל-2 מדרגות. עצמאי שמכניס בחודש מתחת למחצית מהשכר הממוצע במשק, מחוייב להפקיד 4.45% מההכנסה לקרן הפנסיה. מעל להכנסה זאת, מחוייב להפקיד 12.55% על היתרה. לדוגמא, מי שמשתכר בדיוק בשכר הממוצע במשק למעשה מפקיד 4.45% ממחצית השכר ו-12.55% מהמחצית השנייה, סה"כ 1,009₪ או 12,108₪ בשנה. ההפקדה נחשבת הוצאה מוכרת.

דחיית מס: ניתן לעבור בין מסלולי הפנסיה ולהגדיר מחדש את הרכב קרן הפנסיה מבלי לשלם מס רווח.

מעבר בין חברות הביטוח: ניתן להעביר את קרן הפנסיה בין חברות הביטוח השונות ללא תשלום מס וללא עמלות. 

חיסכון לעת זקנה או חירום: קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד.

הפרשות קרן הפנסיה פעילות במקרים הבאים:

1. זקנה - גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה. גיל הפרישה כיום הוא 67 לגברים ו-62 ו-8 חודשים לנשים. עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל (בדרך כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה). יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת. על פי תקנות קופות גמל ניתן לשלם פנסית זקנה (לגבר ולאשה) החל מגיל 60, למעט בתוכניות ציבוריות/ממשלתיות/צבאיות אשר ניתן לצאת במסגרתן לפנסיה לפני גיל זה.

2. מוות - במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת קצבת פנסיית שאירים לשאיריו. בחלק מקרנות הפנסיה זהו מסלול אופציונלי, כלומר המבוטח יכול שלא לכלול אותו בתוכנית הפנסיה שלו, או להגדיר במדויק מי הם השאירים הנהנים. לרוב קרנות פנסיה גובות עוד מספר שקלים בחודש עבור האופציה הזאת. בקרנות אחרות זהו מסלול בסיסי, שבו השאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן שאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

3. נכות - ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הכיסוי הקיים במסגרת קרן הפנסיה מצומצם יותר מהכיסוי בפוליסות אובדן כושר עבודה שמציעות חברות הביטוח, ואינה כוללת כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה, אלא רק לחוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו המתאים להשכלתו וניסיונו של המבוטח.

תשואות קרנות הפנסיה בשנים האחרונות, בתקופה של 3 שנים והלאה מתחילה להיראות חשיבות התשואה בהשקעה ובחיסכון ארוך טווח. מקור: מייגמל, ינואר 2023

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא שם מסחרי עבור תוכנית ביטוח חיים הכוללת חיסכון, המהווה את אחת החלופות המוכרות על ידי משרד האוצר לחיסכון פנסיוני. ביטוח מנהלים הוא שם מיתוגי בעיקרו, אשר נועד להעניק יוקרה לתוכנית המיועדת למעשה לכלל העובדים ולא רק למנהלים.

ביטוח המנהלים מקנה לעובד סכום שיינתן לו לעת זקנה לאחר פרישתו מעבודה. כאשר התוכנית כוללת גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, היא מכסה גם את הסיכון של נכות. הפרמיה לתוכנית משולמת מדי חודש במסגרת חישוב השכר, על בסיס השכר הפנסיוני.

מבנה ההפקדות המקובל ברוב תוכניות ביטוח החיים הוא 6% מרכיב תגמולי עובד, 6.5% מרכיב תגמולי מעסיק, 8.33% מרכיב הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים. בנוסף, עד 2.5% לרכישת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה, מרכיב המשולם על ידי המעסיק, או על ידי המעסיק והעובד. בדומה לקרן פנסיה כללית, דמי ניהול המקסימליים בביטוח מנהלים הינם 1.05% מהצבירה ועד 4% מההפקדות.

עד לסוף שנת 2007 ניתן היה לחסוך בביטוח מנהלים בשני מסלולים:

• מסלול הוני: במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח (מוות, זקנה או נכות), בסכום אחד.

• מסלול קצבתי: במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח, בתשלומים חודשיים למשך כל חיי המבוטח. החל משנת 2008 בוטלה האפשרות להפקיד במסלול ההוני בכל סוגי הביטוח הפנסיוני, כולל ביטוח מנהלים.

יתרונות ביטוח מנהלים:

אין תקרת הפקדה: בניגוד לקרן פנסיה, אין תקרת הפקדה בביטוח מנהלים. תקרת ההפקדה בקרן פנסיה עומדת על 4,866₪ בחודש.

מקבלים את כל הסכום: משיכת הכספים הינה בסכום חד-פעמי ולא תלויים לפי קצבה, בניגוד לקרן פנסיה.

העברה בין מסלולים: ניתן לעבור בין מסלולי הביטוח ולהגדיר מחדש את הרכב המסלול מבלי לשלם מס רווח. 

כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה במקצוע ספציפי: ניתן לרכוש רכיב ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים המכסה גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי שבו עסק המבוטח. 

הפרשות ביטוח מנהלים פעילות במקרים הבאים:

1. זקנה - גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה. גיל הפרישה כיום הוא 67 לגברים ו-62 ו-8 חודשים לנשים. עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל (בדרך כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה). יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת.

2. מוות - במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית שאירים לשאיריו. בניגוד לקרן פנסיה, בביטוח מנהלים משולמת כל הסכום הנותר בהתאם למה שנקבע מראש ולא בקצבה חודשית.

3. נכות - ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. בניגוד לקרן פנסיה, הכיסוי בביטוח מנהלים כולל כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה. גובה התשלום אינו יכול לעלות על 75% משכרו העובד המבוטח. קיימים שלושה סוגים של ביטוח אובדן כושר עבודה, מהטוב ביותר והיקר ביותר לטוב פחות והזול ביותר:

• ביטוח אובדן כושר עבודה המכסה מקרה בו המבוטח אינו יכול להמשיך בתחום עיסוקו.

• ביטוח אובדן עבודה המכסה מצבים בהם המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוק סביר התואם את הכשרתו ואת השכלתו.

• ביטוח אובדן כושר עבודה המכסה מצבים בהם המבוטח אינו יכול לעבוד בעבודה כלשהי.

ההבדלים העיקריים בין קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה סוג של קופת גמל שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודים אקדמאיים, אולם כיום משמשת בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

בניגוד לקרן פנסיה, הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחוייבת על פי חוק אלא לפי החלטת המעסיק, אולם קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזרים שונים (כמו מורים) המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות. עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות, ואינו יכול להפקיד בעצמו כספים לקרן השתלמות קיימת כשכיר אם המעסיק אינו מפריש במקביל את חלקו.

מרכיבי קרן השתלמות:

הפקדות: עובד עד 2.5% ומעסיק עד 7.5% (עד פי 3 מהפקדות עובד). תקרת שכר חודשית 15,712₪, לפי 2023. במילים אחרות, העובד יכול להפריש עד 392.8₪ בחודש, ובהתאם המעסיק יכול להפריש עד 1,178.4₪ בחודש (ביחד 1,571.2₪ בחודש). 

הפקדות לעצמאי: הפקדה בסך של עד 7% מההכנסה החייבת ועד תקרה של 283,905 ש"ח בשנה (סכום הפקדה שנתי מקסימלי של 19,920₪). הסכום המוכר כהוצאה לצרכי מס יהיה עד 4.5% מההכנסה החייבת (עד 12,776₪). 

מרכיבי הקרן: קרן שמטרתה לחיסכון בלבד.

טווח זמן: ניתן למשוך ממנה כספים לאחר 6 שנים (ניתן להחזיק ללא הגבלת זמן, ולמעשה אפשרי עד הפנסיה ומעבר), למעט מקרים מסויימים שיפורטו בהמשך.

דמי ניהול: דמי הניהול השנתיים המקסימליים בקרן השתלמות עומדים על 2%, אך הממוצע בענף עומד על 0.8%.

יתרונות קרן השתלמות:

פטור ממס ההכנסה: הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה.

פטור ממס רווח הון: ישנו פטור ממס על רווחי ההון שצברה הקרן, במידה והכספים נמשכים לאחר 6 שנים ויותר מיום פתיחת הקרן, או לאחר 3 שנות ותק לצורך מימון השתלמות או לימודים, או במקרה של משיכת הכספים על ידי גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62.

הלוואות: ניתן לקחת הלוואה של עד 80% כנגד הריבית בתנאי ריבית נמוכים יחסית ואטרקטיביים.

מעבר בין מסלולים: ניתן לנייד את קרן ההשתלמות בין מסלולי ההשקעה השונים ללא עמלה, ללא פגיעה בוותק, וללא תשלום על רווח הון במידה ויש.

תקרת הפקדות והטבות המס שמציעה קרן ההשתלמות. מקור לנתונים: רשות המיסים ואדם כהן.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון פנסיוני ישראלי. זהו סוג של קופת גמל אשר הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה בכל עת. לאחר גיל 60 ניתן להשתמש בחיסכון שנצבר כקצבה ולא לשלם מס על הרווח. בשל תכונות אלו, קופת הגמל נחשבת למכשיר השקעה פופולרי, ולא רק למוצר פנסיוני.

קופת הגמל להשקעה הושקה בנובמבר 2016, והיא משווקת כיום על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל. תנאי ההפקדה בקופה ומשיכת כספים ממנה נקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, וכללי המיסוי של השקעה זו נקבעו בפקודת מס הכנסה. בדצמבר 2016 הוגדרה קופת הגמל להשקעה כאחד משני אפיקי החיסכון האפשריים במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" של משרד האוצר. תקרת דמי ניהול שנתיים עומדים של 1.05%, בנוסף עד 4% מההפקדות. דמי הניהול הממוצעים בענף עומדים על 0.7% מהצבירה.

הפקדות

• הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.

•  ניתן להפקיד עד 76,449₪ בשנה קלנדרית (לפי מדד 2023).

• ניתן להפקיד לקופה אחת או למספר קופות שונות (באותה חברה או בחברות שונות), בתנאי שהסכום הכולל בכל הקופות לא יעלה על 76,449₪ בשנה קלנדרית.

יתרונות

נזילות תמידית: הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס.

קבלת כספים במהירות: הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

הטבת מס: ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני), אך בעת משיכת הכספים תיתכן הטבת מס למי שימשוך אותם בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60.

השקעה מלאה בשוק ההון: בניגוד לקרנות פנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% ב"קרן מיועדות" (המבטיחות תשואה שנתית של 5.15%), וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.

אפשרות לקבלת הלוואה אטרקטיבית: ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה יחסית.

דחיית אירוע מס: ניתן לעבור מקופת גמל להשקעה אחת לקופת גמל להשקעה אחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור. המעבר בין הקופות אינו נחשב ״אירוע מס״, כלומר אין צורך לשלם מס על הרווחים שהצטברו (כל עוד החוסך לא מושך את הכסף שבקופה). מס הכנסה ישולם רק כאשר החוסך ימשוך את הכסף מהקופה.

החזרי מס: על הרווחים בקופה יחול מס על הרווחים בעת משיכת הכספים בשיעור של 25%, אם לא נמשכים בצורה של קצבה חודשית אחרי גיל 60. המס ינוכה אוטומטית על ידי הקופה לפני העברת הכסף אל החוסך. אם סך הכנסותיו החייבות במס של החוסך נמצאות במדרגת מס נמוכה יותר מ-25%, הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס עבור אותה שנה.

בחירה חופשית: כל אחד יכול לפתוח קופת גמל להשקעה ללא הגבלת גיל וללא הגבלת זמן.

כל אחד יכול להשתמש בקופת גמל להשקעה בתור מוצר חיסכון אשר מציעה הטבות רבות כמו קבלת הלוואה בריבית אטרקטיבית כנגדה וקצבה לפנסיה פטורה ממס.

מדינת ישראל מעודדת את אזרחיה לחסוך לכל מטרה, בין אם לעת זקנה, מימון לימודים או לכל מטרה, כאשר היא מציעה שלל קופות גמל לשם כך. קופות הגמל העיקריות הינן קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה, אך עולם קופות הגמל מציעה עוד מגוון רחב של מכשירים פיננסיים אשר מציעים יתרונות רבים לאנשים שמשתמשים בהם לחיסכון.

המדינה מבינה את החשיבות של אוכלוסייה מבוססת כלכלית, אשר מנתבת חלק מכספיה לחיסכון, וקופות הגמל שהמדינה מציעה יכולים להוביל לרווחים של מאות אלפי שקלים ויותר לחוסכים, כאשר חלק לא קטן מקופות הגמל פטורות ממס או מציעות פטור מס בתנאים מסויימים. יציבות כלכלית לחוסכים ולמשפחותיהם הינו דבר חשוב מאוד שאין להפחית בחשיבותו, אך אנשים רבים לא מכירים את עולם קופות הגמל והיתרונות הרבים שהעולם הזה מציע.

חשוב לדעת

• מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקופת גמל יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר. למעבר לאתר ניתן ללחוץ כאן.

• מי שמעוניין לדעת על ביצועי קופות הגמל והפנסיה בישראל יכול לברר זאת באתר מיי גמל. למעבר לאתר ניתן ללחוץ כאן.

• מי שמעוניין לדעת על על דמי הניהול הממוצעים של קופות הגמל בישראל יכול לברר זאת באתר סופרמרקר. למעבר לאתר ניתן ללחוץ כאן.

• מי שמעוניין לחקור לעומק ולהשוות על סמך כלל הפרמטרים של קופות הגמל בישראל יכול לברר זאת באתר גמלנט. זהו אתר פחות ידידותי למשתמש מהאתרים שסופקו לעיל, אך כן נחשב מקיף יותר. למעבר לאתר ניתן ללחוץ כאן.

מקורות:

1. כל-זכות

2. משרד האוצר

3. ביטוח לאומי

4. רשות המיסים

מאמרים נוספים

ריבית דריבית - הפלא השמיני בעולם

קרא עוד

קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים

קרא עוד

עולם ההשקעות האלטרנטיביות

קרא עוד

מוזמנים ליצור איתנו קשר לכל שאלה!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.