קופת גמל

קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון לטווח בינוני או ארוך.
עם המכשירים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים וקרן פנסיה. עם זאת, בציבור הרחב המונח "קופת גמל" משמש לרוב רק לתיאור קופת גמל לתגמולים. 

הפקדות
שכיר

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה להפקיד 6% מהשכר על חשבון העובד, ו-13% על חשבון המעסיק כאשר 6.5% כתגמולים ועוד 6% כרכיב פיצויים.עם זאת, העובד והמעסיק יכולים להגדיל את ההפרשות - העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש, ובהתאם המעסיק יכול להפקיד 7.5% כתגמולים, ועוד 8.33% כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

למידע נוסף וקבלת הצעה
עצמאי

עד 16.5% מההכנסה המזכה. ההפקדה מתחלקת ל-5.5% (עם קבלת זיכוי מס בגובה 35% ובכל מקרה עד 12,408₪, לפי 2023) ו-11% לפי מדרגות מס הכנסה (עם קבלת ניכוי בגובה המס השולי ובכל מקרה עד 24,816₪), לפי תקרה שנתית של 225,600₪. תקרת ההפקדה השנתית לניצול מירבי של הטבות המס עומדת על 37,224₪.

למידע נוסף וקבלת הצעה
דמי ניהול

ישנם 2 סוגי מסלול דמי ניהול מקסימליים עבור קופות גמל:

1.חיסכון פנסיוני: בקופות גמל שמופרשים אליהן כספי הביטוח הפנסיוני או כספי חיסכון פנסיוני (למי שמפריש רק עבור מרכיב חיסכון), כמו קרן פנסיה כללית או ביטוח מנהלים, ניתן לגבות מכל חוסך דמי ניהול שנתיים בשיעור של עד 1.05% לכל היותר מהיתרה הצבורה בחשבונו, ובנוסף עד 4% מתוך התשלומים המועברים אליה באותה שנה. בקרן פנסיה מקיפה דמי הניהול המקסימליים הם 0.5%, ובנוסף עד 6% מההפקדות.

2. חיסכון לא פנסיוני: אם מדובר בקופת גמל שהיא קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, דמי הניהול המקסימליים יהיו בשיעור 2% לשנה.דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת כדי למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה, שהיו עשויות להגדיל את תמלוגיהם.
יתרונות

דחיית מס: עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה: עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):
משיכת קצבה חודשית: מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).
משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת): במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי, במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם: העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית (4,850₪ נכון לשנת 2023). הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012. העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים (התקרה משתנה בהתאם לגיל העמית).את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60 (ניתן לפתוח קופת גמל גם לאחר גיל 60).

אי הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל: כספים המופקדים בקופת גמל עשויים להיות חסינים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן יהיה לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה. עם זאת, במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקופה.