קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה תשלום חודשי לכל ימי חיי המבוטח עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה, וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד (תוכנית זו קרויה פנסיה מקיפה). החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו (או של העובד לבדו כאשר מדובר בעצמאי). כל מעסיק מחוייב להפריש דמי פנסיה לעובד ברגע שצבר וותק של חצי שנה, אלא אם הייתה לו קרן פנסיה פעילה, ואז ההפרשה בעת קבלתו לעבודה.

החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפריש לכל עובד מעל גיל 21 לגברים ומעל גיל 20 לנשים כספים, לרוב אחוז מסוים מתוך המשכורת המשולמת, לביטוח פנסיוני. המחזיקים בקופת חיסכון פנסיונית נקראים עמיתים. שיעור ההפרשה הינו 18.5% כאשר 6% מהעובד ו-12.5% מהמעסיק (6.5% תגמולים ו-6% פיצויים), אך עובדים יכולים להפריש עד 7% אם הם מעוניינים. קרן פנסיה היא בפועל מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת לטובת עמיתים.

דמי הניהול המקסימליים הינם:קרן פנסיה מקיפה: עד 0.5% מהסכום הכולל ועד 6% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.18% מהסכום הכולל ו-1.5% מההפקדות. זאת למעשה קרן הפנסיה הנפוצה בישראל.• קרן פנסיה כללית: עד 1.05% מהסכום הכולל ועד 4% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.4% מהסכום הכולל ו-1.2% מההפקדות.

חלה חובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני בקופת גמל פנסיונית לפי בחירתו. אם העובד לא הודיע למעסיקו על קופת הגמל שבה בחר, רשאי המעסיק לקבוע את הקופה, כשלבחירתו עומדות קרנות ברירת מחדל, שנבחרו למטרה זו על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בזכות דמי הניהול הנמוכים שהן גובות. עמיתים יכולים לבחור את מסלול קרן הפנסיה שהם מעוניינים לבחור, בהתאם לצרכיהם לפי גיל (טווח הזמן), סיכון, תשואה פוטנציאלית ועוד. ניתן גם להקצות אחוזים לכל מסלול, בהתאם להעדפות העמית. 

הסרטונים שלנו

מה זה תכנון פיננסי ופנסיוני, מהן השקעות אלטרנטיביות ומהם היתרונות
של מוצרים מובנים? מוזמנים לשמוע בסדרת הסרטונים שלנו:

מסלולי הפנסיה העיקריים הם:

עמיתים עד גיל 50

עמיתים בני 50-60

עמיתים מעל גיל 60 ועד פרישה

מסלול מניות

מסלול כללי

מסלול אג"ח ללא מניות

מסלול שקלי קצר טווח

מחקה מדד S&P 500

יתרונות קרן פנסיה

הפקדות מעסיק: לא רק העובד מפקיד כספים לפנסיה, אלא גם המעסיק עצמו בשיעור של 12.5% מהשכר. במילים אחרות, על כל 6,000 שקלים שהעובד מפקיד לפנסיה בשנה קלנדרית, המעסיק מפקיד 12,500 שקלים לפנסיית העובד בשנה קלנדרית.

דחיית מס: ניתן לעבור בין מסלולי הפנסיה ולהגדיר מחדש את הרכב קרן הפנסיה מבלי לשלם מס רווח.

מעבר בין חברות הביטוח: ניתן להעביר את קרן הפנסיה בין חברות הביטוח השונות ללא תשלום מס וללא עמלות.

חיסכון לעת זקנה או חירום: קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד.

מסלולי הפנסיה העיקריים הם:
זקנה

גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה. גיל הפרישה כיום הוא 67 לגברים ו-62 ו-8 חודשים לנשים. עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל (בדרך כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה). יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת. על פי תקנות קופות גמל ניתן לשלם פנסית זקנה (לגבר ולאשה) החל מגיל 60, למעט בתוכניות ציבוריות/ממשלתיות/צבאיות אשר ניתן לצאת במסגרתן לפנסיה לפני גיל זה.

מוות

במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת קצבת פנסיית שאירים לשאיריו. בחלק מקרנות הפנסיה זהו מסלול אופציונלי, כלומר המבוטח יכול שלא לכלול אותו בתוכנית הפנסיה שלו, או להגדיר במדויק מי הם השאירים הנהנים. לרוב קרנות פנסיה גובות עוד מספר שקלים בחודש עבור האופציה הזאת. בקרנות אחרות זהו מסלול בסיסי, שבו השאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן שאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

נכות

ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הכיסוי הקיים במסגרת קרן הפנסיה מצומצם יותר מהכיסוי בפוליסות אובדן כושר עבודה שמציעות חברות הביטוח, ואינה כוללת כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה, אלא רק לחוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו המתאים להשכלתו וניסיונו של המבוטח.