חזרה לעמוד מאמרים >

קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים

מאת: עידן סימן טוב, אינטראקטיב ישראל

החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפריש לכל עובד מעל גיל 21 לגברים ומעל גיל 20 לנשים כספים, לרוב אחוז מסוים מתוך המשכורת המשולמת, לביטוח פנסיוני. המחזיקים בקופת חיסכון פנסיונית נקראים עמיתים. הקופה הפנסיונית נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד. כמעט עבור כל ביטוח פנסיוני נגבים דמי ניהול, לרוב באחוז קבוע מהכספים שמועברים לפנסיה.

קופות הגמל הפנסיוניות העיקריות הינן קרן פנסיה וביטוח מנהלים. ישנם קווי דימיון ביניהם, אך גם הבדלים רבים ומהותיים. קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה תשלום חודשי לכל ימי חיי המבוטח עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה, וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד (תוכנית זו קרויה פנסיה מקיפה). החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו (או של העובד לבדו כאשר מדובר בעצמאי). כל מעסיק מחוייב להפריש דמי פנסיה לעובד ברגע שצבר וותק של חצי שנה, אלא אם הייתה לו קרן פנסיה פעילה, ואז ההפרשה בעת קבלתו לעבודה.

גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה. גיל הפרישה כיום הוא 67 לגברים ו-62 ו-8 חודשים לנשים. עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל (בדרך כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה). יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת.

חלה חובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני בקופת גמל פנסיונית לפי בחירתו. אם העובד לא הודיע למעסיקו על קופת הגמל שבה בחר, רשאי המעסיק לקבוע את הקופה, כשלבחירתו עומדות קרנות פנסיה מקיפות ברירת מחדל, שנבחרו למטרה זו על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בזכות דמי הניהול הנמוכים שהן גובות. עמיתים יכולים לבחור את מסלול קרן הפנסיה שהם מעוניינים לבחור, בהתאם לצרכיהם לפי גיל (טווח הזמן), סיכון, תשואה פוטנציאלית ועוד. ניתן גם להקצות אחוזים לכל מסלול, בהתאם להעדפות העמית. 

תשואות קרנות הפנסיה בשנים האחרונות, בתקופה של 3 שנים והלאה מתחילה להיראות חשיבות התשואה בהשקעה ובחיסכון ארוך טווח. מקור: מייגמל, נובמבר 2022

ההבדלים העיקריים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

1. שיעור הפרשה:

• קרן פנסיה - שיעור ההפרשה הינו 18.5% כאשר 6% מהעובד ו-12.5% מהמעסיק (6.5% תגמולים ו-6% פיצויים), אך עובדים יכולים להפריש עד 7% אם הם מעוניינים. קרן פנסיה היא בפועל מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת לטובת עמיתים.

• ביטוח מנהלים - מבנה ההפקדות המקובל ברוב תוכניות ביטוח החיים הוא 6% מרכיב תגמולי עובד, 6.5% מרכיב תגמולי מעסיק, 8.33% מרכיב הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים. בנוסף, עד 2.5% לרכישת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה, מרכיב המשולם על ידי המעסיק, או על ידי המעסיק והעובד.

2. דמי ניהול:

• קרן פנסיה מקיפה - עד 0.5% מהסכום הכולל ועד 6% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.18% מהסכום הכולל ו-1.5% מההפקדות. זאת למעשה קרן הפנסיה הנפוצה בישראל.

• קרן פנסיה כללית - עד 1.05% מהסכום הכולל ועד 4% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.4% מהסכום הכולל ו-1.2% מההפקדות.

• ביטוח מנהלים - בדומה לקרן פנסיה כללית, דמי ניהול המקסימליים בביטוח מנהלים הינם 1.05% מהצבירה ועד 4% מההפקדות. הממוצע בענף עומד על דמי ניהול שנתיים של 0.9% מהסכום הכולל ו-3% מההפקדות.

3. מנגנון:

• קרן פנסיה - תנאי הקרן מעוגנים בתקנון, ויכולים להשתנות מעת לעת. העמיתים מבטחים זה את זה באמצעות עיקרון "הערבות ההדדית".

• ביטוח מנהלים - בכל ביטוח מנהלים יש חוזה אישי בין המבוטח לחברה המבטחת אשר לא יכול להשתנות.

4. תקרת הפקדה:

• קרן פנסיה מקיפה - 41% מהשכר הממוצע במשק. לפי מדד 2023, זהו 4,866₪ בחודש. חריגה מעבר מופנית לקרן פנסיה כללית.

• ביטוח מנהלים - אין תקרת הפקדה.

5. ביטוחים:

• קרן פנסיה - קרן הפנסיה כוללת בברירת מחדל ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מוות. הביטוחים עולים במחירי עלות.

• ביטוח מנהלים - ביטוח מנהלים לא כולל ביטוחים בברירת מחדל, אלא יש לרכוש בנפרד.

6. ביטוח אובדן כושר עבודה:

• קרן פנסיה - כיסוי ביטוחי מוגבל אשר לא מכסה מקרה שבו המבוטח לא יכול לעבוד בעיסוק הספציפי שלו טרם המקרה הביטוחי, כלומר רק במקרה של חוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו המתאים להשכלתו ולניסיונו של המבוטח.

• ביטוח מנהלים - בניגוד לקרן פנסיה, הכיסוי בביטוח מנהלים כולל כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה. גובה התשלום אינו יכול לעלות על 75% משכרו העובד המבוטח. קיימים שלושה סוגים של ביטוח אובדן כושר עבודה, מהטוב ביותר והיקר ביותר לטוב פחות והזול ביותר:

- ביטוח אובדן כושר עבודה המכסה מקרה בו המבוטח אינו יכול להמשיך בתחום עיסוקו.

- ביטוח אובדן עבודה המכסה מצבים בהם המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוק סביר התואם את הכשרתו ואת השכלתו.

- ביטוח אובדן כושר עבודה המכסה מצבים בהם המבוטח אינו יכול לעבוד בעבודה כלשהי.

7. תקופת אכשרה לאובדן כושר עבודה:

• קרן פנסיה - תקופה של 60 חודשים מיום ההצטרפות לקרן אשר במהלכה אם יאבד העמית את כושר עבודתו עקב מחלה בה חלה טרם הצטרף לקרן הוא לא יהיה זכאי לקבל מהקרן פנסיית נכות.

• ביטוח מנהלים - אין תקופה אכשרה, עלול להיות יתרון עבור אנשים עם מחלות רקע.

8. קצבת שאירים:

• קרן פנסיה - מחולקת קצבה 100%-60% לבן/ת הזוג וליתומים.

• ביטוח מנהלים - ניתן לוותר על ביטוח מוות, ואפשר גם להחליט למי נותנים את הכסף.

ההבדלים העיקריים בין קרן פנסיה מקיפה לביטוח מנהלים

ישנם הבדלים רבים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים כאשר המוצרים הפנסיוניים חשובים לחוסכים ולמבוטחים אשר מציעים ביטחון כלכלי כאשר כל מוצר מציע את יתרונותיו. יציבות כלכלית לחוסכים ולמשפחותיהם הינו דבר חשוב מאוד שאין להפחית בחשיבותו, אך אנשים רבים לא מכירים את עולם קופות הגמל הפנסיוניות והיתרונות הרבים שהעולם הזה מציע.

מקורות:

1. כל זכות

2. רשות המיסים

מאמרים נוספים

ריבית דריבית - הפלא השמיני בעולם

קרא עוד

קופות הגמל והפנסיה בישראל

קרא עוד

עולם ההשקעות האלטרנטיביות

קרא עוד

מוזמנים ליצור איתנו קשר לכל שאלה!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.